2021-2022 Denmark v Sweden - 3rd Match - Brondby - Partnerships

Sweden
1 Khalid Zahid     31
    Rahel Khan
2 Rahel Khan     31
    Abhijit Venkatesh
3 Rahel Khan     0
    Wynand Boshoff
4 Wynand Boshoff     4
    Rahul Gowthaman
5 Wynand Boshoff     7
    Dipanjan Dey
6 Dipanjan Dey     12
    Hassan Mehmood
7 Dipanjan Dey     26
    Liam Karlsson
8 Liam Karlsson     1
    Qudratullah Mir Afzail
9 Qudratullah Mir Afzail     5
    Baz Ayubi
10 Baz Ayubi     5*
    Lemar Momand

Denmark
1 Aftab Ahmed     11
    Hamid Shah
2 Hamid Shah     26
    Taranjit Bharaj
3 Taranjit Bharaj     0
    Rizwan Mahmood
4 Taranjit Bharaj     66
    Musa Shaheen
5 Taranjit Bharaj     23*
    Freddie Klokker

 Back to Scorecard